مقاله درمورد عوامل موثر در حفاظت چوب

مقاله درمورد عوامل موثر در حفاظت چوب
فروشنده
تاریخ انتشار
۳۰ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدیدها
7050 بازدید
13,000 تومان

بهترین مقالات را ارزان از ما بخرید

مقاله درمورد عوامل موثر در حفاظت چوب

چکیده

ﺩﺭ ﻗﺪﯾﻢ ﭼﻮﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺩﻭﻏﺎﺑﻪ ﺁﻫﮏ ﻭ ﯾﺎ ﺍﻧﺪﻭﺩﻗﯿﺮﻫﺎﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺍﻧﺪﻭﺩ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽﻗﻄﺮﺍﻥ ﺭﻗﯿﻘﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.

ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﺑﺮ ﺳﻄﺢﭼﻮﺏ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺍﺯ ﺑﻘﯿﻪﭼﻮﺏ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮﺩ،

ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼﺗﯿﺮﻫﺎﯼ ﭼﺮﺍﻍ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺗﻠﮕﺮﺍﻑ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻭﺧﻄﺮ ﻣﻮﺭﯾﺎﻧﻪ ﺯﺩﮔﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

قیراندود کردن:

ﺍﺯ ﺍﯾﻦﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭼﻮﺏ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﭼﻮﺏ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﺍﺩﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﻭ ﻋﺎﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﭼﻮﺏ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺎﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ﺍﻣﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﻮﺏﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ ﻋﻤﻞﻣﯽﺁﻭﺭﻧﺪ

ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻭﻋﻤﺮ ﭼﻮﺏ ﻭ ﺁﺗﺶﺳﻮﺯﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ.

 

مقدمه

در گذشته گونه های چوبی بادوام طبیعی بالادر جاهایی که مستعد تخریب طبیعی بوده، استفاده میگردید.

آنچه برخی گونه ها را مقاومتر میکند مواد عصاره ای، صمغ،

موم و سایر مواد استخراجی ته نشین شده در چوب درون است.

گونه های چوبی مختلف مقاومتشان در برابر تخریب توسط قارچ ها و

حشرات چوب خوارمتفاوت استکه ناشی از تفاوت در ترکیبات مواد استخراجی می باشد.

ترکیبات فنولی، اسیدهای رزینی، ترپنوئیدها و تروپولون هاخواص ضدقارچی دارن

د و ترکیبات فلاونوئیدها، کینون ها، سزکوئی ترپنوئیدها و استیلبنها خواص ضد موریانه دارند.

وجود این ترکیبات بهصورت طبیعی در گونههای چوبی،به دوام چوب در برابر عوامل مخرب بیولوژیک میافزاید.

مزیت عمدهترکیبات شیمیایی مواد استخراجی این است که برای محیط زیست ایجاد مشکل نمی کنند.

هدف اصلی این تحقیق بررسی روش های حفاظت از چوب میباشد.

کلمات کلیدی:حفاظت ،چوب،عوامل تخریب چوب

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﭼﻮﺏ

ﺭﻭﺵﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﭼﻮﺏ ﺍﺯ ﻫﺠﻮﻡ ﺁﻓﺎﺕﻭﺁﺳﯿﺐ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎ،

ﻧﻔﻮﺫ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻭ ﺁﺗﺶﺳﻮﺯﯼ ﻭﺟﻮﺩﺩﺍﺭﺩ .

ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵﻫﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :ﺍﺷﺒﺎﻉ ﮐﺮﺩﻥ ﭼﻮﺏﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،

ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﭼﻮﺏ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ، ﻻﮎﻭ ﻭﺭﻧﯽ ، ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻥ ﺳﻄﺢ ﭼﻮﺏ،

ﻗﯿﺮ ﺍﻧﺪﻭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﭼﻮﺏ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﺳﻄﺢ ﭼﻮﺏ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩﻣﺨﺘﻠﻒ

.۱ ﻻﮎ

ﻭﺭﻧﯽﻫﺎ

.۳ ﺭﻧﮓﻫﺎ

ﺑﺘﺎﻧﻪ

.۵ ﺍﺷﺒﺎﺡ ﭼﻮﺏ

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.