دانلود تحقیق ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

فروشنده
تاریخ انتشار
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدیدها
3812 بازدید
رایگان

دانلود تحقیق ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ۱
اﻧﺴﺎن از اﺑﺘﺪای ﺧﻠﻘﺖ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن روﺷﻬﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .

در اﺑﺘﺪا ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﺎدل ﮐﺎﻻ راﯾﺞ ﺑﻮد .ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺎ ﺳﻼح ﻋﻮض ﻣﯽ ﮐﺮد .

اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺷﮑﺎﻻت ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺖ .ﻣﺜﻼ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻼح ﺳﺎزی را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﻮﺷﺘﻬﺎ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .

در ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻤﺪﻧﻬﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻻی ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺪم ﻏﺬای اﺻﻠﯽ ﻣﺮدم آن ﺑﻮد ،

ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺎ ﮔﻨﺪم و ﮔﻨﺪم را ﺑﺎ ﺳﻼح ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ روش ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی داﺷﺖ .

ﮐﺎﻻی ﻣﺤﺒﻮب در ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ارزش آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آن ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد

ﺑﺪون ﺷﮏ اﺧﺘﺮاع ﭘﻮل اوﻟﯿﻦ اﻧﻘﻼب در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻮد .

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.