ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ
فروشنده
تاریخ انتشار
۲ آذر ۱۳۹۷
دسته بندی
تعداد بازدیدها
5232 بازدید
10,500 تومان

تحقیق در رابطه با ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ

ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ،ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺍﺯ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪﻩﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻗﺘﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻠﺐ ﺣﯿﺎﺕ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺯﻧﺪﻩ ﯼﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮﺩ . ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ،ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ،ﺩﺭﻣﺎﺩﻩ ﯼ -۱ ۲۲۱ ، ﻋﻤﻠﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻄﻮﺭ ﺍﺭﺍﺩﯼ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﮒﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﯿﺸﻮﺩ،ﺟﺮﻡ ﻗﺘﻞ ﺑﺸﻤﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕﺍﯾﺮﺍﻥ،ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﯼ ﻋﻤﺪ ﻭ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭﺣﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﻗﺘﻞ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺍﺯﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﯾﮕﺮ ﻗﺘﻞ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪﻧﯿﺰ،ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﻭﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺁﻥ ﺑﺎﺣﻘﻮﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺰﺍﯼ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ،ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﺸﺪﺩ ﺑﻪ ﭼﺸﻢﻣﯿﺨﻮﺭﺩ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻮﻉﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﻌﻼﻭﻩ،ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ ﻭﺷﺮﺍﯾﻂ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺑﯿﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﻭ ﮐﺸﻮﺭ،ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻭﺟﻮﺩﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻭﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ،ﺣﺎﻝ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽﺩﯾﺪﻩ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ،ﻣﻮﺿﻮﻉ ‏« ﻗﺘﻞ ‏» ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕﮐﯿﻔﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻘﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ .

ﮐﻠﯿﺪ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎ : ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻭ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ،ﺭﮐﻦ‏( ﻋﻨﺼﺮ‏) ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ،ﺭﮐﻦﻣﺎﺩﯼ،ﺭﮐﻦ ﻣﻌﻨﻮﯼ‏( ﺭﻭﺍﻧﯽ‏)

– ﻃﺮﺡ ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﻗﺘﻞ ﺑﻤﻌﻨﺎﯼ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎﺕ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﻞﻭ ﺗﺮﮎ ﻓﻌﻞ ﺍﺳﺖ.ﻣﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ،ﻗﺘﻞ ﺑﻤﻌﻨﺎﯼ ﺳﻠﺐ

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.