محصولات من

شبکه عصبی با تاخیر زمانی، یک ابزار مدل‌سازی برگرفته از محاسبات هوشمند است که در کنار روش‌های کلاسیک برای پیش‌بینی سری‌های  زمانی مالی بکار گرفته می‌شود. این مدل اغلب در مواردی…

۳۹۰۰ تومان – خرید

  بحث چاقی و رابطه آن با مصرف مواد قندی و تمرینهای ورزشی یکی از بحثهای مهم و جالب اخیر علم طب می باشد. افرادی که استعداد چاقی دارند اگر…

رایگان – خرید

سخن گفتن از مدیریت بدین معنا نیست که انسان چگونه بتواند یک اداره و یا سازمان مشخص را اداره نماید، بلکه مراد از مدیریت این است که ما چه قوانین…

رایگان – خرید

در طول حکومت محمدرضا شاه سیاست آن نبود که تغییری ریشه‌ای در روابط سنتی روستایی پدید آید؛ بنابراین نیابد هم حیرت کرد که چرا اصلاحات ارضی به چنین نتیجه‌ای دست…

رایگان – خرید

تئوری حافظه جمعی هالبویچ به نظر می رسد راه های جالبی را برای درک فرآیندهای اجتماعی در کار های نو ظهور فراهم کند؛ زیرا در طول توسعه آن، مسئله ی…

۲۹۰۰ تومان – خرید

و در حدود پنج هزار سال پیش شناخته شد که به تدریج خواص درمانی آن کشف شد. علاوه بر آن از چای برای مصارف رنگ‌آمیزی نیز استفاده می‌شده‌است. هلندی‌ها در سده…

۳۹۰۰ تومان – خرید

ﺑﺮﻧﺞ ﻳﻜﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﻴﺮه ﻏﻼت و ﻏﺬای اﺻﻠﻲ اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل زراﻋﻲ ﺑﺨﺶ زﻳﺎدی از اﻧﺮژی ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺪود ﻧﻴﻤﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ…

۳۹۰۰ تومان – خرید

استاندارد سیستم زمین در شبکه های توزیع در کلیه شبکه ها و تاسیسات الکتریکی به جهت حفاظت و سلامت نگه داشتن افراد مجری و افرادی که از این تاسیسات استفاده…

۳۹۰۰ تومان – خرید

مقدمه طبق مندرجات ماده یک اساس نامه تصویب شده در مجمع عمومی بانکها،بانک ملت به موجب تصویب نامه مورخه ۲۹/۵/۱۳۵۸ مجمع عمومی بانکها با اجازه حاصل از ماده ۱۷ لایحه…

۲۹۰۰ تومان – خرید