مصرف انرژی در بخش های مختلف

فروشنده
تاریخ انتشار
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدیدها
4586 بازدید
22,900 تومان

مصرف انرژی در بخش های مختلف و ارتباط آن با رشد اقتصادی

ﭼﻜﻴﺪه اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ

و ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از ﺿـﺮوری ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ای در رﺷﺪ وﺗﻮﺳﻌﻪ

اﻗ ی دارا ﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر ﺳﺖ . ازﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی

در اﻳﺮان و ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺳﻮء ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا و ﺗﻐﻴﻴـﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻲ،

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﺮ رﻳﺰی ﺑﺮای د ف اﻧﺮژی اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاوان داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﻴـﺮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در اﻳﺮان،

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛـﻢ و ﻛﻴـﻒ راﺑﻄـ ﻪ ی ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی ﻛﻤﻚ ﻣﺆﺛﺮیﻛﻨﺪ .

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.