دانلود تحقیق رشد اقتصاد

فروشنده
تاریخ انتشار
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدیدها
4016 بازدید
10,900 تومان

دانلود تحقیق رشد اقتصاد

ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿ ﻣﺼﺮف ﺪ و اﻧﺮژی اﯾﺮان در اﻗﺘﺼﺎد ۱

ﺳﻌﯿﺪه ﺷﻔﯿﻌﯽ ۲ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺻﺒﻮری دﯾﻠﻤﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺘﻠ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻒ ﺗﺠﺎری و ﺣﻤﻞ ﺻﻨﻌﺖ،

، وﻧﻘﻞ، ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ و ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﭘﯿﺶ و ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ در اﻓﻖ ۲۰ اﻧﺪاز ﺳﺎﻟﻪ ۱۴۰۴)

( ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪﮐﻪ ﻫﺪرروی در ﺣﻮزه اﻧﺮژی ﮐﺸﻮر

ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺠﺎری ﺑﻠﮑﻪ در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ،

ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎو ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ

ﭼﺸﻢ و درﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ اﺳﺎﺳ اﻧﺪاز ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﯽ ﺗﻮﻟ در ﺣﻮزه ﯿ ﺪ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪﻧﺰوﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺸ ﺗﻮﻟﯿﺪ و روﻧﺪ ﯽ ﻣﺼﺮف )

۱۴۰۴ دراﻓﻖ ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ( اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﯾﮏ ﺑﻪ واردﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎﻟﺺ ﺧﻮاﻫ اﻧﺮژی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺪﺷﺪ .

 

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.