اﺛﺮات ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی

فروشنده
تاریخ انتشار
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدیدها
4029 بازدید
12,900 تومان

دانلود تحقیق اﺛﺮات ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﻣﺼﺮف  اﻧﺮژی ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ای

ﭼﮑﯿﺪه

۱ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺛﺮات ﺧﻄﯽ و ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی روی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان ﻃـﯽ دوره ۳۳۸ ۱ ﺗـﺎ ۳۸۶

ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ

ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ دﻻﻟـﺖ ﺑـﺮ آن دارد ﮐـﻪ ﻣﺪل ه ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻣﺎر ﯽ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿصی

و ﻣﻌﻨ ﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺿﺎﯾﺘﺒﺨ ، دار ﺑﻮدن ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل

ﻫﺎی ﺧﻄﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و رﺷﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی اراﺋـﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨـﺪ .

 

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.