دﻣﺎی ﻫﻮا و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻠﺘﻮک

فروشنده
تاریخ انتشار
۱۹ اسفند ۱۳۹۶
تعداد بازدیدها
2970 بازدید
61,900 تومان

بررﺳﻲ اﺛﺮ دﻣﺎی ﻫﻮا و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻠﺘﻮک ﺑﺮ درﺻﺪ ﺗﺮک و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ارﻗﺎم ﺑﺮﻧﺞ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺧﺸﻚﻛﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻴال

ﺑﺮﻧﺞ ﻳﻜﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﻴﺮه ﻏﻼت و ﻏﺬای اﺻﻠﻲ اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل زراﻋﻲ ﺑﺨﺶ زﻳﺎدی از اﻧﺮژی ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺪود ﻧﻴﻤﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ

ﻛﻪ اﻏﻠﺐ آنﻫﺎ در آﺳﻴﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ زﻳﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ در آﺳﻴﺎ ﻛﻪ ﺣﺪود ۹۰ درﺻﺪ ﺑﺮﻧﺞ دﻧﻴﺎ در آن ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﻲﺷﻮد،

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪود ۱/۷ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﺎز آﻳﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ .[۱]

اﻳﺮان ﺗﺎﻛﻨﻮن از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪه و از وارد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ،

ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪف در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮآوری اﻳﻦ ﮔﻴﺎه اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ،

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺖ. ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف، ﻻزم اﺳﺖ

ﺷﻠﺘﻮک ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺑﺮوز ﻓﺴﺎد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد .[۲]

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.