بررسی زیرراسته فوزولینا در سازندهای ایران

بررسی زیرراسته فوزولینا در سازندهای ایران
فروشنده
تاریخ انتشار
۱۷ آبان ۱۳۹۷
دسته بندی
تعداد بازدیدها
10281 بازدید
13,900 تومان

بررسی زیرراسته فوزولینا در سازندهای ایران

زﻳﺮ راﺳﺘﻪ ﻓﻮزوﻟﻴﻨﻴﻨﺎ fusulinina

اوﻟﻴﻦ ﮔﺮوهﻬﺎﯼ ﻓﺴﻴﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎدﻩ ﺗﮏ ﺣﺠﺮﻩ اﯼ و ﺁﮔﻠﻮﺗﻴﻨﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻩ ﺁﻟﻮﮔﺮوﻣﻴﻨﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺗﮑﺴﺘﻮﻻرﻳﻦ هﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺁﮔﻠﻮﺗﻴﻨﻪ، ﻳﮑﯽ از اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ در ﻃﯽ ﮐﺎﻣﺒﺮﻳﻦ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ . ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮐﻮﭼﮏ در ﭘﺎﻟﺌﻮزوﺋﻴﮏ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻓﺮاوان ﺑﻮدﻧﺪ . اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻮزوﻟﻴﻦ هﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎ دﻳﻮارﻩ ﻣﻴﮑﺮوﮔﺮاﻧﻮﻻر و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﺧﻠﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻓﺮم هﺎﯼ ﻏﺎﻟﺐ را د ر ﭘﺎﻟﺌﻮزوﺋﻴﮏ ﭘﺴﻴﻦ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ  . ﻓﺮاﻣﻴﻨﻴﻔﺮا ﺑﺰرگ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻮزوﻟﻴﻦ هﺎ ﻋﻤﺪﺗًﺎ در ﺳﻨﮕﻬﺎﯼ ﺁهﮑﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ درﻳﺎ در اواﺧﺮ ﭘﺎﻟﺌﻮزوﺋﻴﮏ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

در اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ ﭘﻮﺳﺘﻪ اﺑﺘﺪاﻳﯽ، ﺑﻄﻮر ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻴﮑﺮوﮔﺮاﻧﻮﻻر ﺑﻮدﻩ  و ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﻠﺴﻴﺖ ﺑﺎ  ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ . در اﺷﮑﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، دﻳﻮارﻩ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ اﺳﺖ . ﻣﺤﺪودﻩ ﺳﻨﯽ ﺁﻧﻬﺎ از ﺳﻴﻠﻮرﻳﻦ ﺗﺎ ﺗﺮﻳﺎس اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺷﮑﺎل رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻮزوﻟﻴﻦ هﺎ ﺑﻪ۱۲  ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ اﻧد.

در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺮوﯼ ﻳﺎ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ باشد . دﻳﻮارﻩ ﺳﺎدﻩ و ﺁهﮑﯽ ﺁﮔﻠﻮﺗﻴﻨﻪ اﺳﺖ، دهﺎﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﻌﺪادﯼ ﻣﻨﻔﺬ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﺮدن و در اﻧﺘﻬﺎﯼ اﻧﺪام ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ ﻣﻨﺸﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﻮزوﻟﻴﻦ هﺎ ﻣﯽ باشد .ﺳﻦ  :سیلورین-می سی سی پین.

در این مقاله چگونگی تکامل فوزولینها،دوره گسترش آنها،توصیف چند نمونه از رده بندی آنها و بررسی فراوانی فوزولینا در سازندهای ایران مورد بررسی قرار گرفته.

کلیدواژه:میکروفسیل.فوزولینا.فرامینیفر.کربنیفر بالایی-پرمین.سازندهای ایران

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.