بررسی تطبیقی حقوق اداری ایران با نظام فرانسه

فروشنده
تاریخ انتشار
۳۰ شهریور ۱۳۹۷
دسته بندی
تعداد بازدیدها
6739 بازدید
10,900 تومان

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻭ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺁﺣﺎﺩ ﻭ ﻻﯾﻪ ﻫﺎﯼ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻭ ﺍﻋـــــﺘﺒﺎﺭ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ

ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑـــــــــﺪﺳﺖ

ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﻟﺬﺍ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻣﻨﺴﺠﻢ؛ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ؛ ﺷﻔﺎﻑ ﻭ

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﻤﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﺍﻥ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯼ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ

ﺑﻄﻮﺭﯾﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎﯼ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ

ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﻂ ﻗﻮﺕ ﻭ ﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﯼ

ﺑﺮ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎﯼ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻭ ﺍﺯﻧﺎﺭﺿﺎﯾﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ .

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺲ ﺍﺯﻣﻌﺮﻓﯽ ﺩﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﯿﺮﯼ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻀﺎﺕ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﮐﺸﻮﺭﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻭ

ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻭﻟﺖﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ؛ ﻣﻼﺣﻀﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺭﺩﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ.

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.