آموزشهای ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان

آموزشهای ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان
فروشنده
تاریخ انتشار
۱۸ آبان ۱۳۹۷
دسته بندی
تعداد بازدیدها
13382 بازدید
19,900 تومان

بررسی رابطه بین آموزشهای ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان

مقدمه
واژه »توانمندسازی« برای اشاره به شکلی جدید برای درگیرسازی کارکنان

بـه کـار مـیرود که از دهه ۱۹۸۰رایج شده است واژه ای کـه از بـسیاری از حـوزه هـا

و رشته ها از جمله روانشناسی، اقتصاد، آموزش، مطالعات حوزههای اجتماعی و

سازمان ها، مـشتق شده است . توانمندسازی فرایندی است که به یک مسیر یا

سفر شباهت دارد که کار را توسعه مـی هـد.
دیگر جنبه های توانمندسازی ممکن است با زمینه خاص و افراد درگیر در کار هماهنگی

زیـادی داشته باشد. همچنین از نظر بیلی اینکه توانمندسـازی چگونـه تعریـف شود،

به فرد و زمینه خاصی که پروژه ها و برنامه ها در آن درگیـر هـستند، بـستگی دارد .
به طور کلی توانمندسازی کارکنان، به عنوان فعالیتی مدیریتی به دو نـوع اصـلی:

مـستقیم و غیر مستقیم تقسیم میشود. اشکال مستقیم، شامل واگذاری مسؤولیت بیشتـر

بـه اشـخاص یـا تیم ها جهت اجرا و مدیریت کردن وظایفشان و مشارکت در تصمیم گیـری اسـت.

مثـال اشـکال مستقیم توانمندسازی، غنی سازی شغل و تیمهای کاری خودمدیریتی و بـسیاری

از جنبـه هـای کنترل کیفیت جامع یا بهبود مستمر است.

اشکال غیر مستقیم شامل حـضور در گـستره گـروه از دوایر کیفیت گرفته تا هیاتهای مدیریتی میباشد.

البته بیشترین نوآوریهای توانمندسـازی، از روش مستقیم حاصل شده است.

برای اجرای هر نوع توانمندسازی، مدیران باید کارکنانـشان را مجهـز کننـد.

ایـن تجهیـزات شامل آموزش و اطلاعات میشود. مدیران باید اطمینان حاصل کنند که کارکنانشان تجربـه هـای

پیشرفت و آموزش مستمر را دریافت میکنند .بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و توانمند سازی کارکنان )

در سازمان جهاد کشاوزی استان گیلان)   میان، آموزش ضمن خدمت یکی از مهمترین آموزشهای سازمان محسوب مـیشـود

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.