آموزشهای ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان

فروشنده
تاریخ انتشار
۱۹ فروردین ۱۳۹۷
تعداد بازدیدها
4460 بازدید
17,900 تومان

پژوهشها نشان میدهند آموزش ضمن خدمت یکی از راه هایی است

که قاعدتاً می بایست حـس توانمنـدی کارکنـان را پـرورش دهد.

در این پژوهش، ضمن بررسی رابطه بین آموزشهای ضمن خدمت جـاری سـازمان و توانمندسـازی کارکنـان،

سـطح توانمنـدی کارکنان نیز سنجیده شده است.

روش تحقیق به کار گرفته شده توصیفی از نوع همبستگی است

و جامعه آماری تحقیـق را کلیـه کارکنـان رسـمی دارای مـدرک لیسانس و بالاتر سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان،تشکیل میدهند.

داده های مربوط به سـاعات آمـوزش ضـمن خـدمت کارکنـان از شناسنامه های آموزشی آنان استخراج شده،

دادههای مربوط به سطح توانمندی کارکنان نیز از طریـق مـصاحبه و پرسـشنامه بـه دسـت آمده است.

همچنین در این تحقیق، متغیر سابقه خدمت نیز به عنوان متغیر مداخلهگر وارد معادله شده اسـت کـه داده هـای مربـوط بـه آن از طریق بررسی اسناد و

مدارک سازمان جمع آوری شده است.

نتایج تحقیق نشان می دهند که سطح توانمندی کارکنان مورد بررسی در این سازمان،

در تمامی ابعـاد بـالاتر از میـانگین اسـت؛ اما بین سطح توانمندی آنان و ساعات آموزشی ضمن خدمت طی شده، همبستگی مشاهده نشد.

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.